Impressum

Direktorica Projekta
Sanja Šaban, d.i.a., pomoćnica ministra kulture

Direktorica Projekta za muzejsku djelatnost
mr.sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministra kulture

Savjetnica direktorica Projekta
mr.sc. Branka Šulc

Izvršni direktor za praćenja zajma Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i kontakata sa CEB-om
prof. Berislav Šipuš, ministar kulture RH

Financijski direktor Projekta
Blaž Žilić, dipl.oec., Ministarstvo kulture

Voditelj dijela programa Projekta:

Voditeljica konzervatorskog nadzora provedbe programa Projekta
Zdenka Predrijevac, dipl.ing.građ., Konzervatorski odjel u Vukovaru, Ministarstvo kulture

Stručni voditelji i specijalni savjetnici i savjetnici po pojedinim segmentima Projekta:

Specijalni savjetnik za projekte arheoloških istraživanja
prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Savjetnik za restauratorske radove
Mario Braun, prof., ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda

Tehničko-administrativni voditelji po segmentima Projekta zaduženi za pripreme izvješća CEB-u o provedbi Projekta:

Voditeljica za financijska izvješća
Silvija Modrušan, dipl.oec., Ministarstvo kulture

Voditeljica za stručna izvješća za graditeljsku baštinu
Suzana Purišić, d.i.a., Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb