Impressum

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Uprava Projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol"

Uprava Projekta imenovana je Rješenjima ministara/ice kulture i predsjednika/ce Vijeća Projekta: mr.sc. Bože Biškupića, mr. Jasena Mesića i dr.sc. Andree Zlatar Violić od 5. srpnja 2005.; 22. travnja 2008.; 12. siječnja 2011., 7. ožujka 2012. te 15. veljače 2013. godine.

Na sastancima Uprave Projekta mogu sudjelovati, osnovom poziva predsjednika Vijeća i direktora Uprave Projekta i ostali stručnjaci za pojedina područja programskih cjelina Projekta, kada se za to ukaže opravdana potreba, kao i predstavnici ministarstava iz djelokruga programa Projekta.

Okvirni ugovor o zajmu br. F/P 1511 (2005) za projekt „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar – Vučedol“ između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe potpisan je u Vukovaru 23. svibnja 2005., a potvrđen na sjednici Hrvatskog sabora 15. srpnja 2005. godine. Zakon o njegovom potvrđivanju objavljen je u Narodnim novinama – međunarodni ugovori br. 8/2005., a stupio je na snagu 22. rujna 2005. (Narodne novine – međunarodni ugovori br. 9/2005). Člankom 4. Zakona, njegova je provedba povjerena Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjeni i dopuni Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske, koji se odnosi na F/P 1511 (2005) – Projekt „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ – Vlada Republike Hrvatske je potvrdila osnovom članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96) na svojoj sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine.