U cilju kvalitetnije obrade parkova i zelenih površina stare jezgre Iloka, u travnju 2008.g. započelo se s izradom Studije obnove parkovnih površina u povijesnoj jezgri grada Iloka, koja je obuhvatila sve zone navedene u projektu:

- padina prema Donjem gradu uključujući i parternu površinu sjeverno od škole (zona IV i III),
- perivoj uz dvorac Odescalchi i tvrđavski plato s drvoredom (zona I i II),
- perivoj kraj tržnice (zona V)
- sjeverna padina prema Dunavu s užom zonom šetnice (sjeverna padina koja sadrži i užu zonu VI).

Pored toga izrađen je projekt uređenja za obnovu dječjeg igrališta i prostora iza osnovne škole te samostanskog vrta.

Studija je završena u rujnu 2008., a izradio ju je Urbanistički institut Hrvatske d.d. iz Zagreba.

Provedba toga programa je zasebnim ugovorom Ministarstva kulture RH povjerena Muzeju grada Iloka.

Studija je izrađena u tri koraka: 1. povijesna i krajobrazna analiza cjeline grada Iloka s valorizacijom postojećeg stanja, 2. generalni koncept uređenja za pojedine zone i 3. detaljna razrada usvojenog koncepta s troškovnikom radova i detaljima izvedbe.

Sjeverna padina prema Dunavu je dominantnog šumskog krajobraznog karaktera, stoga su izrada stručne podloge, kao i samih radova obnove i sanitarnih radova prepušteni javnom poduzeću Hrvatske šume, koji je osiguralo i dijelom njihovo financiranje. Iz Projekta je financirana obnova staze i to u 2009. godini, kada je proveden veći dio šumskih radova s teškom mehanizacijom. Ostatak sredstava je prenamijenjen za perivoj na južnoj padini prema Donjem gradu.

Na padini prema Donjem gradu uključujući i parternu površinu sjeverno od škole planirano je i izvedeno:
- sanitarna sječa, uklanjanje podrasta i korova, oblikovanje grmlja
- sanacija travnjaka, sadnja drveća i grmlja, sanacija staza, izvedba parternog cvjetnjaka i travnjaka, nadopuna vrtne opreme,
- uklanjanje objekta garaže i dr.

Ugovoreni su radovi i za uređenje preostalih površina francuskog i engleskog perivoja, koji su započeli u prosincu 2008. i dovršeni u 2010.g.

U Perivoju uz dvorac Odescalchi uključujući i drvored uz ulicu planirano je, i dijelom izvedeno:
- sanitarna sječa, sanitarna rezidba, obnova i podizanje novog travnjaka

U Perivoju kraj tržnice planirana je:
- interventna sječa na strmini, sanitarna rezidba stabala, uklanjanje fiziološki propalih stabala i zamjenska sadnja.


* Izvod iz teksta iz godišnjeg izvještaja Ministarstva kulture RH Razvojnoj banci Vijeća Europe, sastavila je Mirna Bojić, stručna savjetnica u Upravi Projekta „Ilok-Vukovar-Vučedol“ i koordinatorica provedbe ovoga programa.

    Obnova parkovnih površina u povijesnoj jezgri grada Iloka - detalji ; snimio: Jovan Kliska ; Ilok, 2010.g. ; izvor: Hrvatski restauratorski zavod