Tijekom istraživanja lokaliteta organizirana je i međunarodna arheološka škola. Sve aktivnosti oko arheološke škole usmjeravaju se na iskopavanja koja bi trajala od 1. lipnja do 15. listopada svake godine. Sudionici arheološke škole bi uz vodstvo članova arheološke ekipe sudjelovali u arheološkim istraživanjima, djelomičnoj obradi arheološkog materijala, vođenju dijela terenske dokumentacije, kao i svim drugim segmentima života na terenu. Međunarodna arheološka škola oglašava se u međunarodnim arheološkim časopisima. Ona se usmjerava dvojako - u sferu iskopavanja i novih metodologija istraživanja te na konzervaciju obilnog arheološkog materijala.

Sudionici škole su studenti s raznih svjetskih sveučilišta. Tijekom istraživačke kampanje u školi sudjeluju predavači - eksperti za određena područja u sklopu znanstvenih projekata koji se razvijaju između Vučedola i brojnih međunarodnih institucija.

Dosadašnja iskustva vežu se sa sustavnim arheološkim istraživanjima u razdoblju 2005. do 2008. godine. Pod vodstvom dr.sc. Aleksandra Durmana, u radu arheološke škole sudjelovali su studenti Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studenti iz Grčke, Albanije i Turske. Škola je bila organizirana tako da su njeni sudionici sudjelovali u svim poslovima vezanima uz istraživanje - pranje nalaza, signiranje, flotiranje uzoraka te istraživački rad na terenu. Također su sudjelovali u eksperimentalnom radu izrađivanja monoksila i izgradnje vučedolske kuće.

Aleksandar Durman
Ružica Marić

    Rekonstrukcija izgleda vučedolske kuće ; snimio: Stašo Forenbaher ; izvor: fototeka Gradskog muzeja Vukovar