Magaza Mihajlović I nalazi se na sredini južne strane malog baroknog trga u središtu povijesne barokne jezgre (Ulica dr. F. Tuđmana br. 16). Nastala je kao ugrađena jednokatnica oko 1760. godine, povezana u 19. stoljeću svodenim prolazom («passage») sa susjednom zgradom Magaze II s kojom čini stilsko jedinstvo. U prizemnom dijelu je asimetrično postavljen svođeni kolni prolaz, s čije su desne strane ulazi u dva lokala, uokvireni kamenim dovratnicima. Na ulazima u poslovne prostore prizemlja su kovanoželjezne vratnice.

Magaza Mihajlović II u Zmajevoj br. 2 jednokatna je uglovnica stambeno-poslovne namjene. Izgrađena je također 1760. godine, pravokutnog tlocrta, orijentirana dužom stranom prema ulici dr. F.Tuđmana, a zabatom prema Zmajevoj ulici. Ulična pročelja u prizemlju rastvorena su svođenim trijemom na nizu masivnih, oblih stupova prema ulici. U prizemlju su i ulazi u lokale s kamenim okvirima. Katni dio pročelja jednostavno je ožbukan, ukrašen profiliranim krovnim i razdjelnim vijencima, lezenama i rustikom u obliku kvadara te profiliranim okvirima, nadvojima i klupčicama oko prozora u žbuci.

U Domovinskom ratu 1991. godine zgrade su teško oštećene. Nakon rata, provizorno su obnovljene krovne konstrukcije i postavljen pokrov, zazidane probojne rupe i urušenja. U funkciju je stavljen stambeni prostor na katu Magaze I, prizemlje i djelomično prostor na katu Magaze II. Projektnim zadatkom za Magazu I osigurana su sredstva za sanaciju podruma od vlage i uređenja pročelja, budući da je kuća već bila obuhvaćena postupkom obnove koja je provođena tijekom mirne reintegracije. Obnova je tada obuhvatila samo nužnu konstruktivnu sanaciju građevine, sanaciju postojećeg krovišta s postavom novog pokrova te ugradnju nove (neadekvatne) stolarije prozora.

Prema konzervatorskim smjernicama, izrađen je projekt rekonstrukcije baroknog pročelja, čija se sanacija izvodila zajedno s radovima na pročelju kuće Magaze II. Nakon obijanja postojeće žbuke pročelja, uočeno je loše stanje nosive konstrukcije građevine te se, odlukom Uprave projekta, provela minimalna konstruktivna sanacija koja uključuje sanaciju nadtemeljne konstrukcije dvorišnog aneksa i sanacija krovne konstrukcije. Izvedena je rekonstrukcija zajedničkog zida s Magazom Mihajlović II, kao i hidroizolacija zidova od kapilarne vlage. Izrađena je i nova bravarija, stolarija te sanacija podruma od vlage, a provedeni su i konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenim dovratnicima ulaza u lokale u prizemlju za obje građevine.

Nakon obijanja žbuke na Magazi II, također je uočeno znatno lošije stanje konstrukcije nego što je bilo predviđeno projektom. Izvedena je razgradnja i rekonstrukcija razgrađenih i sanacija postojećih zidova prizemlja, kata i potkrovlja, izvedene međukatne konstrukcije i sanirani svodovi. Ulično pročelje je ožbukano, izvedena krovna konstrukcija i pokrov, unutarnji zidovi, stubište te bravarija i stolarija, kao i radovi na instalacijama. Svi radovi za obje građevine završeni su krajem 2012. godine.

izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


prerada i dopuna:
Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod
  • Magaza Mihajlović II prije rata ; oko 1950.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru