Paviljon za goste je izdužena građevina okomita na smjer pružanja Dvora sagrađena u historicističkom slogu krajem 19. stoljeća prema projektima Viktora Siedeka. Poslije zgrade Dvora najreprezentativnija je i najveća građevina kompleksa Eltz. Zgrada se sastoji od dva stambena katna te dva izdužena prizemna gospodarska dijela, a s Dvorom ju povezuje prizemna veža. Katni su dijelovi zaključeni četverostrešnim krovištima s dekorativnim lanternama i tavanskim odzračnicima, a prizemni su dijelovi natkriveni nisko položenim krovovima s limenim pokrovom. Pročelja i interijeri su opremljeni bogatim repertoarom dekorativnih elemenata izvedenih u žbuci, štuku, kamenu, metalu i drvu.

Paviljon za goste je pretrpio najteža razaranja od svih građevina kompleksa Eltz, izuzev Vlastelinske kurije IV – Inspectoratum čije su ruševine uklonjene do temelja za vrijeme okupacije grada. Ulično je pročelje Paviljona u potpunosti srušeno, kao i pregradni zidovi prostorija uz ulično pročelje. Sjeverna polovica, sjevernog katnog dijela također je gotovo u potpunosti srušena kao i dio sjevernog prizemnog kraka. Sve su međukatne konstrukcije stradale, a sačuvan je samo dio svodova nad prizemnim prostorijama središnjega dijela građevine.

Nakon završetka opsežnih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i izrade arhitektonskih snimaka postojećeg stanja, godine 2008. započinje izrada projekata obnove, a nakon ishođenja lokacijske i građevinske dozvole i građevinska obnova. Velike dijelove sačuvanih zidova i svodova Paviljona za goste bilo je potrebno razgraditi, budući da su zidane strukture bile potpuno oslabljene djelovanjem oborinske vlage i rastom vegetacije. Nakon njihove rekonstrukcije postavljene su nove podne, međukatne i krovne konstrukcije nakon čega su izvedeni detalji arhitektonske plastike u interijerima i na pročeljima, restaurirani metalni, kameni i štuko dekorativni elementi. Obnova paviljona dovršena je krajem 2011. godine.

Diana Požar, Hrvatski restauratorski zavod
  • Pogled iz parka na paviljon prije rata ; snimio: Nino Vranić ; 1956.g. ; izvor: fototeka Gradskog muzeja Vukovar