KURIJE KOMPLEKSA ELTZ

Vlastelinske kurije kompleksa Eltz u Vukovaru predstavljaju jedinu građevinsku cjelinu koja je do razaranja tijekom Domovinskog rata u velikoj mjeri zadržala izvorne gabarite i oblikovanje druge polovice 18. stoljeća. Smještene su u nizu s južne strane današnje Županijske ulice. Kurije su sagrađene za potrebe uprave velikog vukovarskog vlastelinstva o čemu svjedoče latinski nazivi navedeni na karti Novog Vukovara iz 1817. godine: Kurija I – Perceptoratum služila je kao financijska uprava vlastelinstva, Kurija II – Directoratum kao upravna zgrada vlastelinstva, Kurija III – Domum kao rezidencija upravitelja te Kurija IV – Inspectoratum kao nadzorništvo. Sagrađene su u drugoj polovici 18. stoljeća, a sačuvan je projekt za izgradnju Kurije IV iz 1782. godine. Na osnovu komparativne analize i rezultata konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, može se pretpostaviti da je Kurija IV najmlađa od četiri kurije. Na karti Franza von Schrauda iz 1795. su ucrtane sve četiri kurije u svojim izvornim gabaritima te se navedena godina smatra godinom do kada su sve zasigurno sagrađene.

Sve su kurije prizemnice s podrumima. Kurije I i II imaju tlocrte u obliku nepravilnog slova „L“, a kurije III i IV su jednokrilne građevine. Kurije I, II i IV kao glavne komunikacije kojima se pristupa prostorijama, uz pročelja okrenuta dvorištima imaju natkrivene trjemove, tzv. ganjke, tipičan element tradicionalne arhitekture Slavonije. Kurija III, najveća i najraskošnija, umjesto otvorenog trijema ima izduženi hodnik koji dijeli niz prostorija uz ulično od prostorija uz dvorišno pročelje. Podrumi kurija I, II i III su međusobno povezani, a podrum Kurije I je prolazom ispod ulice povezan i s podrumom Velikoga dvora. Glavnim su pročeljima okrenute Županijskoj ulici, a međusobno su odijeljene kolnim prolazima kojima se pristupalo parcelama i ulazima u građevine, budući da na uličnom pročelju niti jedna izvorno nije imala ulaz. Pročelja kurija I, II i III su bila bogato raščlanjena upuštenim vertikalnim medaljonima između prozora te uz uglove pročelja. Pročelje Kurije IV je, za razliku od ostala tri, bilo raščlanjeno upuštenim i istaknutim trakama horizontalne rustike. Zajednička karakteristika su strma visoka krovišta sa zaobljenim tavanskim odzračnicima.

Sve su kurije tijekom vremena doživjele promjene prostornog rasporedna, a kurijama I i II su višekratno dograđivana dvorišna krila. Tijekom Domovinskog rata 1991. godine teško su stradale od izravnih pogodaka projektila ili njihovih dijelova. Ruševine Kurije IV su za vrijeme okupacije Vukovara 1991.-1997. srušene do temelja prilikom obnove susjedne zgrade, a ostaci ostalih su u poratnim godinama dodatno stradali zbog izloženosti atmosferskim utjecajima.

Diana Požar, Hrvatski restauratorski zavod

***
KURIJA I - PERCEPTORATUM

Kurija I – Perceptoratum sagrađena je u drugoj polovici 18. stoljeća te je služila kao financijska uprava vlastelinstva. Smještena je na ugaonoj parceli s južne strane Županijske ulice, nasuprot Dvoru. Zgrada je prizemnica i ima tlocrt nepravilnoga slova „L“, odnosno dva se krila spajaju pod tupim kutom. Glavna je komunikacija natkriveni trijem s dvorišne strane oba krila. Iako je bočno krilo višekratno produživano, kurija je u svom izvornom dijelu uglavnom sačuvala tlocrtni raspored i oblikovanje 18. stoljeća.

Za vrijeme Domovinskoga je rata pretrpjela znatna oštećenja krovne i zidanih konstrukcija zbog čega je u poratnim godinama krovište potpuno propalo ostavljajući zgradu nezaštićenu od utjecaja oborinske vlage čija je prisutnost uvjetovalo i rast guste vegetacije. Nakon razminiranja i raščišćavanja te završetka izrade arhitektonskih snimaka i provedbe konzervatorsko- restauratorskih istraživanja zaključeno je da su ruševine kurije u toliko slabom stanju da je bilo potrebno razgraditi čitavu prizemnu etažu.

Radovi su započeli polovicom 2011. godine izvođenjem pripremnih i istražnih radova na temeljima i u podrumu. Poduprti su i očišćeni svodovi podruma, koji su potom sanirani i prezidani na mjestima oštećenja. Sanirani su ostaci svodova u uličnom dijelu te središnji dimnjak. Izvedeno je kampadno podzidavanje podrumskih zidova. Razgrađeni su zidovi prizemlja. Rekonstruirani su razgrađeni zidovi prizemlja, zajedno s podrumskim odzračnicima s horizontalnom hidroizolacijom zidova prizemlja. Rekonstruirani su temelji i stupovi trijema. Ogradni zid trijema izidan je na novim betonskim temeljima. Izbetonirana je polumontažna fert stropna ploča prizemlja sa svim serklažima i gredama, te je izidan završni krovni profilirani vijenac. Krovna konstrukcija drvenog krovišta je četverostresna pokrivena biber crijepom a krovni prozori su izvedeni u vidu „obrva“. Izrađena je i ugrađena nova stolarija i bravarija prema povijesnom predlošku. Oborinska odvodnja riješena je žljebovima i olucima spojenim na gradsku kanalizacionu mrežu. Izveden je i gromobran. Pročelja su ožbukana glatkom žbukom s dodatkom profilacija sokla, okvira oko prozora krovnog vijenca i medaljona između prozorskih osi uličnog pročelja. Dvorišna pročelja ožbukana su glatkom žbukom. Pročelja su obojena bijelom bojom s izuzetkom medaljona koji su u sivom tonu.

Unutrašnjost kurije je tzv. grubi roh-bau, s vidljivom zidanom konstrukcijom pregradnih zidova bez završnih podova i instalacija. Radovi na kuriji su završeni u rujnu 2013. godine, kada je izvršena primopredaja i okončani obračun s izvoditeljem radova.

Diana Požar i Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod
  • Vlastelinska kurija 1 za vrijeme obnove, 2011.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru