Vukovar - povijesna barokna jezgra grada

Povijesna je jezgra Vukovara, uništena ratnim razaranjima dodatno je oštećena u poratnim godinama do mirne reintegracije Hrvatskoga podunavlja 1997. godine. Odmah nakon reintegracije započele su pripreme za obnovu razrušenoga grada, čija je jezgra uvrštena na popis sto najugroženijih spomeničkih lokaliteta na svijetu međunarodnoga fonda World Monuments Watch. Za uži su povijesni centar planirana tri modela obnove: obnova oštećenih povijesnih građevina klasičnom konzervatorsko-restauratorskom metodom, faksimilska rekonstrukcija u slučaju potpunoga uništenja povijesne građevine visoke umjetničke, simboličke ili ambijentalne vrijednosti ili suvremena interpolacija uz poštovanje propisane građevne linije. Najveći je broj građevina u užem gradskom središtu obnovljen klasičnom konzervatorsko-restauratorskom metodom.

Današnja je Ulica dr. Franje Tuđmana središnja os gradskoga centra, smještena u produžetku mosta preko Vuke slijedeći položaj povijesne prometnice koja još od antičkih vremena prati južni dunavski limes. Na mjestu postojećega mosta Vuka je u najranije vrijeme bila premoštena skelom da bi Sulejman II. Veličanstveni na svom vojnom pohodu na tom mjestu sagradio drveni most. Godine 1787. sagrađen je barokni zidani most s 9 lukova, koji je srušen 1932. godine. Zbog navedenoga su položaja u toj ulici grupirane neke od najvrjednijih i najstarijih građevina, karakteristični motivi vukovarskih veduta i razglednica. Sagrađene u različitim razdobljima, građevine nose obilježja različitih stilova od baroka do suvremenoga oblikovanja.

Dovršena je obnova svih jedanaest projektom predviđenih kuća. Obnovi svake kuće u okviru projekta prethodilo je detaljno istraživanje arhivske dokumentacije, starih karata, katastara, fotodokumentacije, starih razglednica i ostaloga materijala. Provedena su konzervatorsko-restauratorska istraživanja sondiranjem građevina u svrhu utvrđivanja pojedinih građevnih faza te najvrijednijeg i/ili najcjelovitijeg povijesnog sloja za koji je određeno da će obnovom biti prezentiran. Paralelno s istraživanjima izrađivani su detaljni snimci postojećega stanja, a nakon što je utvrđen način prezentacije za svaku kuću pojedinačno, pristupilo se izradi arhitektonskih projekata na osnovi kojih su provođeni građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi.

Neke od kuća su primjeri barokne arhitekture 18. stoljeća s karakterističnim visokim krovištima, nekoliko ih je izvedeno u historicističkom slogu druge polovice 19. stoljeća, a kuća Paunović, svojom kvalitetnom autorskom dogradnjom drugoga kata predstavlja iskorak prema moderni. Projekt obnove ulice bit će nastavljen obnovom preostalih kuća, popločenjem cijele ulice granitnim kockama te revitalizacijom sadržaja.

Izvor: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?ID=8425 (25.1.2013.)

prerada i dopuna:
Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod

Video